Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní do našej komunity a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť. 

Pridaj sa k nám a modli sa spolu s nami.

 

*****

 

„Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.“ (Iz 49,15)

 

Započúvaj sa do slov Ježiša, ktoré adresoval našej zakladateľke bl. Márii Celeste a prostredníctvom nich sa chce teraz prihovoriť aj Tebe:

„Hľa, aká si v skutočnosti – ako malé dieťatko v matkinom lone, ktoré žije viac jej životom než svojím vlastným. Dieťa nerobí nič samo od seba, ale robí iba to, čo jeho matka, a kŕmi sa jej pokrmom. Takisto aj ty, dcéra! Ja som tvoja matka: zrodil som ťa vo svojom lone, keď som tvoril svet. Zahŕňam ťa dobrou starostlivosťou. Sama od seba nedokážeš vykonať nijaké dobré dielo: sú nimi jedine diela tvojej matky. Keby si opustila jej lono, chýbala by ti životná sila a zahynula by si. Každý človek je ako dieťatko, nedávno počaté v lone ženy. Ak ho príroda predčasne vyhodí z matkinho lona, prichádza o život a umiera. Rovnako sa deje s človekom, ak sa oddelí od svojho pôvodu a počiatku.“

 

Prijmi Ježišovu túžbu: „Chcem , aby si bola ako dieťa v lone svojej matky.“ A ponuku k slobode: „Netúž po ničom inom, iba po tom lone, ktoré ťa zrodilo a chráni ťa. Vtedy sa staneš slobodná od všetkého, čo je pre človeka nebezpečné. A tvojím lonom je úplné odovzdanie sa do mojej dispozície. Odovzdaj sa do starostlivosti a ochrany svojej matky.“

 

Nechaj si poradiť:

„Nerozmýšľaj o ničom inom, ale oddaj sa úplnému odpočinku v tej dokonalej istote a bezpečí, kde sa ťa nemôže dotknúť žiadne zlo. A odpočívaj tak v každej situácii: v utrpení, v pochybnostiach, v strachu, v pokušeniach, v prenasledovaní a ponížení; priviň sa vždy k lonu svojej milovanej matky. Ak sa k nemu privinieš, nedosiahne ťa nijaké zlo, lebo do tohto vnútra radosti nepreniká žiaden bôľ.“

 

Ježiš pokračuje vo svojej reči a prehlasuje:

„Ja som dobro, ktoré vy nazývate dobrota. Ak ostávaš vo mne a kŕmiš sa mnou, nepriblíži sa k tebe nijaké zlo, pretože ja ťa kŕmim svojou podstatou.“ A pozýva Ťa: „Ži v láskyplnej jednoduchosti tak, ako žijem ja: miluj jednoduchých a pokorných, neposudzuj moje konanie ľudským rozumom. Snaž sa zabúdať na to, čo nie je so mnou spojené. Nemiešaj sa do cudzieho počínania, neznepokojuj sa pre svoje potreby, ani sa nestrachuj o seba samu. Nezastavuj sa pri pozemských veciach.“

 

„Dcéra, v každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, ako by si bola nesená mocným vládcom. Veď sama od seba nemáš väčšiu moc než slamka, ktorú unáša silný vietor. A všetky stvorenia sú takisto ako slamky vo veternom víre. Prečo sa teda bojíš ich úsudku a počínania? Ži teda ako dieťa v mojom lone, ako som ti povedal.“

 

Súhlasíš s nasledujúcimi slovami bl. Márie Celesty?: 

 „Moje jediné Dobro, tvoje slová sú duch a život...  Aký priepastný rozdiel je medzi tým, keď sa ty prihováraš mojej duši a keď hovoria ľudia! Oni tiež vyučujú, ale ich slová nemajú moc konať. Ty však pôsobíš, čo hovoríš.“

 

Započúvaj sa do Božej pravdy o Tebe, ktorá je vyspievaná v tejto piesni:

https://www.youtube.com/watch?v=Lu6aRdW-q2A

 

Obrázok: https://unsplash.com/photos/WCbCRXk7nmU

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 182 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI