Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

 

Utorok

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza - spomienka

Streda

Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme – ľub. spomienka

Štvrtok

PREMENENIE PÁNA - sviatok

Piatok

 

Sobota

Sv. Dominika, kňaza - spomienka

Nedeľa

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

 

Farské oznamy

SVÄTÁ SPOVEĎ NA PRVÝ PIATOK V MESIACI AUGUST:

Deň

Bazilika minor sv. Kríža, Kežmarok

Pondelok

3.8.

5:30 – 5:55

---

17:30 – 17:55

Utorok

4.8.

5:30 – 5:55

---

17:30 – 17:55

Streda

5.8.

5:30 – 5:55

---

17:30 – 17:55

Štvrtok

6.8.

5:30 – 5:55

10:00 – 11:55

15:00 – 17:55

Piatok

7.8.

5:30 – 5:55

10:00 – 11:55

15:00 – 17:45


HOSPODÁRSKA RADA FARNOSTI
: zasadnutie bude v pondelok 3.8.2020 o 19:00 hod. na farskom úrade.

VEŠPERY DO RÁDIA LUMEN: v bazilike o 19:30 hod. (v sobotu o 20:00 hod.).

PAMÄTNÝ DEŇ SMRTI BOŽIEHO SLUHU BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA: Dňa 4.8.2020 si pripomíname 55. výročie odchodu Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka do večnosti. Dňa 8.8.2020 o 10:30 hod. v Zákamennom poďakujeme za dar jeho života a požehnanej biskupskej služby. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, spolu so spišským pomocným biskupom Mons. Jánom Kubošom. V homílii sa prítomným prihovorí Mons. Roman Czudek, rektor Pápežského ústavu Nepomucenum v Ríme. Prosíme všetkých, ktorí sa tejto púte zúčastnia, o rešpektovanie a dodržiavanie opatrení a hygienických odporúčaní. Tí, ktorým to zdravotné a iné problémy nedovolia, aby sa zúčastnili púte do Zákamenného, môžu sa spolu s nami spojiť prostredníctvom vysielania Rádia Lumen a TV Lux.

BIBLICKÁ SÚŤAŽ:  Štvrtá otázka našej letnej biblickej súťaže o Jánovom evanjeliu znie: Pána Ježiša obvinili, že sa robí väčší ako Abrahám, ktorý je praotcom židovského národa. Na to im Kristus odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som.“ V Starom zákone sa Pán Boh slovami „Ja Som“ predstavil Mojžišovi. Aký nezvyčajný úkaz vtedy šiel Mojžiš preskúmať, keď mu Boh povedal svoje meno?  Znenie otázky nájdete aj na nástenkách a na webstránke farnosti. Svoje správne odpovede na lístku s uvedením vášho mena a priezviska v zalepenej obálke vhoďte v priebehu týždňa až do nasledujúcej nedele do košíka, ktorý je pripravený pri kazateľnici v bazilike pri Svätom písme. Odpovedať môžete aj prostredníctvom webstránky farnosti.

SVÄTOJAKUBSKÁ CESTA: V mene našich otcov biskupov Vás chceme informovať, že sa dňa 25. júla 2020 na území našej diecézy otvoril úsek Svätojakubskej pútnickej cesty. Pri tejto príležitosti sa organizátori obracajú na nás o postoj prijatia a pomoci. Kto by vo farnosti vedel o nejakom ubytovacom zariadení, ktoré by vedelo aj v budúcnosti prijímať počas pútnickej sezóny pútnikov, alebo by vedel o inej forme podpory rozvoja tejto pútnickej cesty, nech to oznámi na farskom úrade do 20. augusta. Viac informácii nájdete na nástenke.

BIRMOVKA 2021: V septembri začíname s prípravou na prijatie sviatosti birmovania, na ktorú sa môžu prihlásiť žiaci 8. ročníka ZŠ a starší bývajúci na území farnosti Kežmarok. Prihlášky sa nachádzajú pri východoch z baziliky. Všetky informácie a podmienky týkajúce sa prípravy sú prílohou prihlášky a nachádzajú sa aj na webstránke farnosti.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 56 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI