Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Kláštorné oznamy

V nasledujúcom týždni pripadajú tieto liturgické slávenia:

Pondelok

SV. VAVRINCA,  DIAKONA A MUČENÍKA - sviatok

Utorok

Sv. Kláry, panny - spomienka

Streda

 

Štvrtok

 

Piatok

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka - spomienka

Sobota

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE  - slávnosť  - prikázaný sviatok

počas sv. omše bude požehnanie bylín a kvetov.

Nedeľa

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše v kláštornom kostole ako zvyčajne.

V utorok 11. augusta  bude sv. omša obetovaná za prosby k blahoslavenej Márii Čeleste.

 

Farské oznamy

BIBLICKÁ SÚŤAŽ:  Piata otázka našej letnej biblickej súťaže o Jánovom evanjeliu znie: Pán Ježiš urobil veľký zázrak, keď vzkriesil z mŕtvych Lazára. Ako sa volali dve Lazárove sestry a v akej dedine títo traja súrodenci bývali?  Znenie otázky nájdete aj na nástenkách a na webstránke farnosti. Svoje správne odpovede na lístku s uvedením vášho mena a priezviska v zalepenej obálke vhoďte v priebehu týždňa až do nasledujúcej nedele do košíka, ktorý je pripravený pri kazateľnici v bazilike pri Svätom písme. Odpovedať môžete aj prostredníctvom webstránky farnosti.

BIRMOVKA 2021: V septembri začíname s prípravou na prijatie sviatosti birmovania, na ktorú sa môžu prihlásiť žiaci 8. ročníka ZŠ a starší bývajúci na území farnosti Kežmarok. Prihlášky sa nachádzajú pri východoch z baziliky. Všetky informácie a podmienky týkajúce sa prípravy sú prílohou prihlášky a nachádzajú sa aj na webstránke farnosti.

V sobotu 15.8.2020 o 14:00 hod. sa pri pamätníku nenarodeným deťom pred kežmarskou nemocnicou uskutoční krátka pobožnosť. Viac informácií je na nástenke v baziliky. 

SVÄTÁ SPOVEĎ: Po skončení prvého piatku pokračujeme novým predsavzatím, ktoré dostanete od nás kňazov na obrázku pri svätej spovedi na mesiac august.

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 52 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI